OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Informace pro kupujícího při přijetí osobních údajů prodávajícím.
   1. 1.1.1.Správcem osobních údajů kupujícího je prodávající.
   2. 1.1.2.Zpracovatelem osobních údajů kupujícího je prodávající.
  2. Právní základ pro zpracování osobních údajů je smlouva o koupi zboží.
   1. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – kupující, které vyplývá z výše uvedené kupní smlouvy.
  3. Účel zpracování: Poskytování služeb obsažených v kupní smlouvě a těmito Obchodními podmínkami
  4. Příjemci osobních údajů 
   1. 1.4.1.Orgány veřejné moci (například soudy, správní orgány)
   2. 1.4.2.Poskytovatele údržby informačního systému.
   3. 1.4.3.Další příjemci dle potřeb a pokynů příkazce 
  5. Doba zpracování osobních údajů; Osobní údaje budou zpracovány po dobu platnosti kupní smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, např. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (Nařízení GDPR).
  6. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že kupující od správce získá informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby správce, bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Kupující právo kdykoliv doplnit

1.7. Kupující má právo na výmaz osobních údajů, což představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje o kupujícím, které zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá.

kupující má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů příkazce. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má kupující právo kdykoliv vznést námitku.

kupující má právo na přenositelnost údajů, což dává příkazci možnost získat osobní údaje, které správci poskytl v běžném strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje kupující jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené kupujícím, nikoliv na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude kupující, jakkoliv nespokojen se zpracováním osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech kupujícího lze nalézt na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

kupující bere na vědomí, že okamžikem přijetí osobních údajů zájemce o uzavření (pod)nájemní smlouvy se stává správcem těchto osobních údajů (pod)nájemníka a zavazuje se, že je nikterak nezneužije a ani neposkytne třetí osobě.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. A v případě sporu se má za to, že zásilka byla doručena tří den po prokazatelném odeslání.