VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti BigBrigade s.r.o., IČO: 17107113, se sídlem Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, zapsané dne 3. května 2022, u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 366670, tel: +420 736 512 502 / +420 737 115 396, email: buba@nachytri.me.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti BigBrigade s.r.o., IČO: 17107113, se sídlem Petržílkova 2707/38,
   158 00 Praha 5 – Stodůlky, zapsané dne 3. května 2022, u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 366670, upravují v souladu s § 1751, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen jako „OZ) vzájemná práva a povinnosti smluvní stran, které vznikají v souvislosti nebo na základě kupní a licenční smlouvy (dále jen jako „kupní smlouva“) uzavřené mezi společnosti BigBrigade s.r.o. IČO: 17107113, se sídlem Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5 – Stodůlky (dále jen jako „prodávající“) a jinou fyzickou osobou, která je vždy spotřebitelem (dále jen jako „kupující“) a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
  2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce, která je umístěna na adrese: www.nachytri.me (dále jen jako „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen jako „webové rozhraní obchodu“).
  3. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít kupní smlouvou a nakoupit tak zboží od prodávajícího je osobou právnickou, či fyzickou osobou, která realizuje nákup zboží v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci výkonu svého povolání.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Vymezení pojmů
  1. Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí online video kurzy prodávajícího, které jsou svou povahou digitálním obsahem (nehmotným předmětem) chráněným autorským právem. Obsah, parametry a přesná specifikace video kurzů jsou uvedeny u popisu jednotlivých kurzů na internetových stránkách www.nachytri.me.
 1. Uživatelský účet
 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, a to nejpozději do 7 dnů ode dne změny. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není v žádném případě oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, nebo pokud kupující poruší, či opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy či z těchto Obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Prodávající informuje kupujícího, že veškerá prezentace zboží, která je umístěna ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto boží. Tyto obchodní podmínky výslovně vylučují aplikaci § 1732, odst. (2), OZ.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nelze vrátit obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou vždy uvedeny včetně všech daní a souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále společně jen jako „objednávka“).Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího).
 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky.
 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (uzavření kupní smlouvy) vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující následujícími způsoby:
 1. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY s.r.o, IČO: 26046768, Planá 67, 370 01 Planá – www.gopay.com
 1. Kupní cena v případě úhrady dle článku 5, bod 5.1., písm. a., je kupní cena splatná neprodleně po dokončení objednávky.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Prodávající vylučuje § 2119, odst. 1., OZ. 
 4. Případné slevy poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (>10.000, – Kč; zjednodušený daňový doklad / účtenku, <10.000, – Kč; daňový doklad / fakturu). Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837, písm. (l), OZ nelze odstoupit od smlouvy dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. (1), OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ 
  1. Kupujícímu bude zboží dodáno a zpřístupněno online, tedy nikoliv na fyzickém nosiči, a to na internetové adrese www.nachytri.me prostřednictvím jeho uživatelského účtu.

 

 1. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
  1. Kupující nabývá zaplacením celé kupní ceny zboží licenci ke zboží následujícím rozsahu:
 1. k jedinému způsobu užití, a to za účelem sebevzdělání či rozšíření svých vlastních zkušeností díky video kurzům;
 2. kupující nemůže zboží, jakkoliv upravovat, měnit či užívat v rozporu s povahou zboží či dobrými mravy;
 3. k omezenému užití z množstevního hlediska v počtu jedné licence;
 4. k užití s časovým omezením, které je detailně vymezeno v popisu zboží a případě, že tento údaj v popisu uveden není, platí, že obecná lhůta je 3 roky;
 5. z územního hlediska neomezeně;
 6. k nevýhradnímu užití, pouze pro osobní potřebu (kupující nemá právo poskytnout podlicenci ke zboží třetím osobám).
 1. Kupující se zavazuje nepřekročit rozsah licenčního oprávnění stanoveného v čl. 9.1 těchto všeobecných obchodních podmínek.
 2. Kupující se dále zavazuje neposkytnout či jinak nezpřístupnit obsah zboží třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že poskytnutím či jiným zpřístupněním obsahu zboží se může dopustit trestného činu „Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi“ dle § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a že je zároveň povinen prodávajícímu nahradit vzniklou škodu a nemajetkovou újmu a také zaplatit smluvní pokutu dle čl. 10 těchto Obchodních podmínek.
 1. SMLUVNÍ POKUTA
  1. V případě, že kupující poruší svoji povinnost nepřekročit rozsah licenčního oprávnění stanovenou v Čl. 9., těchto Obchodních podmínek je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Výše uvedená smluvní pokuta nevylučuje právo prodávajícího požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody.
 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. (1), písm. e), OZ.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy buba@nachytri.me. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího a to nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
  6. Kupující tímto na sebe přebírá riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765,
   odst. (2)., OZ.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se